Digestive properties of β-CN and α-La in different milk protein ingredients

Fuente: International Dairy Journal
Publication date: August 2024Source: International Dairy Journal, Volume 155Author(s): Lina Zhang, Yifei Fan, Jianhui Feng, Jialu Huang, Thom Huppertz, Peng Zhou