Development of an ELISA method to determine adulterated cow milk in camel milk

Fuente: International Dairy Journal
Publication date: August 2024Source: International Dairy Journal, Volume 155Author(s): Shi-Xin Chi, Bo-Hao Liu, Bing Zhang, Bao-Rong Wang, Jie Zhou, Ling Li, Ying-Hua Zhang, Zhi-shen Mu