Comparison of comprehensive fatty acid profile from different regions in Chinese human milk project (CHMP) study

Fuente: International Dairy Journal
Publication date: August 2024Source: International Dairy Journal, Volume 155Author(s): Huiquan Zhu, Xiaodan Wang, Kaifeng Li, Yuchen Zhang, Marie-Laure Fauconnier, Baorong Chen, Shuwen Zhang, Shilong Jiang, Xiaoyang Pang, Jiaping Lv