Enzymatic hydrolysis of oat core flour improves physiochemical and sensory behaviors for oat milk

Fuente: Journal of Cereal Science
Publication date: March 2024Source: Journal of Cereal Science, Volume 116Author(s): Min Zhang, Kai Huang, Jun Lu, Anni Lu, Xiao Guan, Yu Zhang, Sen Li, Hongdong Song, Hongwei Cao, Zhu Sun, Zhiquan Yu