The impact of Russia-Ukraine conflict on global food security

Fuente: Global Food Security
Publication date: March 2023Source: Global Food Security, Volume 36Author(s): Faqin Lin, Xuecao Li, Ningyuan Jia, Fan Feng, Hai Huang, Jianxi Huang, Shenggen Fan, Philippe Ciais, Xiao-Peng Song