Quercetin protects against iron overload-induced osteoporosis through activating the Nrf2/HO-1 pathway

Fuente: Life Sciences
Publication date: Available online 11 January 2023Source: Life SciencesAuthor(s): Jiacong Xiao, Gangyu Zhang, Bohao Chen, Qi He, Jiale Mai, Weijian Chen, Zhaofeng Pan, Junzheng Yang, Jianliang Li, Yanhuai Ma, Ting Wang, Haibin Wang