Nutritional and physical characteristics evaluation of giant panda (Ailuropoda melanoleuca) milk in comparison with bovine and caprine milk

Fuente: International Dairy Journal
Publication date: February 2023Source: International Dairy Journal, Volume 137Author(s): Zhezhe Yu, Yinghu Lei, Pengpeng Zhao, Shangchen Fu, Danhui Zhang, Jiena Shen, Linsen Zan, Yongfeng Liu