Effects of refrigerated storage on the functional properties of processed cheese analogue with stretchability and its mechanisms

Fuente: International Dairy Journal
Publication date: February 2023Source: International Dairy Journal, Volume 137Author(s): Mengyuan Guo, Zhaoyue Sheng, Pengjie Wang, Yan Zhang, Xiaoying Zhang, Ying Zhang, Ignatius Man-Yau Szeto, Yilun Wang, Fazheng Ren, Jie Luo