Optimized leaf anatomy improves photosynthetic producing capacity of mid-season indica rice in the Yangtze River Basin during the genetic improvement

Fuente: European Journal of Agronomy
Publication date: August 2024Source: European Journal of Agronomy, Volume 158Author(s): Miao Ye, Zeyu Wang, Meng Wu, Huangyuan Li, Junfei Gu, Jianchang Yang, Hao Zhang, Zujian Zhang