Long-term non-flooded cultivation with straw return maintains rice yield by increasing soil pH and soil quality in acidic soil

Fuente: European Journal of Agronomy
Publication date: September 2024Source: European Journal of Agronomy, Volume 159Author(s): Jingjie Zhou, Sheng Tang, Wankun Pan, Xiu Liu, Kefeng Han, Linlin Si, Qingxu Ma, Xiali Mao, Haoran Fu, Lianghuan Wu