Relationship between the physicochemical properties and amylose content of rice starch in rice varieties with the same genetic background

Fuente: Journal of Cereal Science
Publication date: July 2024Source: Journal of Cereal Science, Volume 118Author(s): Hui Xu, Shunqian Xu, Yang Xu, Yanjie Jiang, Ting Li, Xinxia Zhang, Jie Yang, Li Wang