Effect of ultrasound-assisted enzyme pretreatment on γ-aminobutyric acid content, eating quality and starch properties of germinated brown rice

Fuente: Journal of Cereal Science
Publication date: May 2024Source: Journal of Cereal Science, Volume 117Author(s): Bing-jie Chen, Xiao Wang, Hong-ru Liu, Yi Zhang, Song-heng Wu, Chun-fang Wang, Chen-xia Liu, Yong-jin Qiao