Recycling of waste aluminum scraps to fabricate sulfidated zero-valent iron-aluminum particles for enhanced chromate removal

Fuente: Journal of Evironmental Sciences
Publication date: April 2024Source: Journal of Environmental Sciences, Volume 138Author(s): Yahui Zhang, Liguo Zhang, Jiajia Zeng, Shuqun Xu, Jianyu Pan, Wenzhuo Huang, Jianliang Sun, Feng Jiang